ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ား ၀မ္းေျမာက္စရာသတင္း

School1

Bodhisukha School

(An International English Medium School)

Affiliated to CBSE.(အိႏၵိယ ဗဟုိအစုိးရ အသိအမွတ္ျပဳ စာသင္ေက်ာင္း)

အိႏၵိယႏုိင္ငံ၊ ကာလကတၱားၿမိဳ့၊ ေဗာဓိသုခပရဟိတ-ျမန္မာေက်ာင္းတုိက္ ဆရာေတာ္ ေဒါက္တာ နေႏၵာဘာသမွ ဦးေဆာင္ဖြင့္လွစ္ထားရွိေသာ Bodhisukha School (International English Medium School) မွ လာမည့္ စာသင္ႏွစ္ (၂၀၁၇-၂၀၁၈)အတြက္ ေက်ာင္းသားသစ္မ်ား စတင္လက္ခံေနၿပီးျဖစ္ပါ သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွဆက္သြယ္ ေတာင္းဆုိလာသည့္ ေက်ာင္းသားတခ်ဳိ ့ရွိလာၿပီးျဖစ္သျဖင့္ ေက်ာင္းအပ္ လုိသည့္ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါ အစီအစဥ္အတုိင္း အခ်ိန္ကိုက္ ေလွ်ာက္ထား ႏုိင္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

 

ေက်ာင္းလုပ္ငန္းခြင္ အစီအစဥ္မ်ား

(က) ေက်ာင္းသား အပ္ႏွံ၊ လက္ခံျခင္း

ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ားကုိ အလယ္တန္းအဆင့္မွ စတင္လက္ခံသြားမည္ျဖစ္ရာ – ၅ – တန္းတြင္ တက္ေရာက္မည့္ ေက်ာင္းသားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ေလးတန္းကို ျမန္မာမီဒီယာ (သို႔မဟုတ္) အဂၤလိပ္မီဒီယာျဖင့္ ေအာင္ျမင္ခဲ့သူျဖစ္ရမည္။ ၆ -တန္းမွ ၉ တန္းအထိတြင္ တက္ေရာက္မည့္သူမ်ားသည္ (၅၊ ၆၊ ၇၊ ၈ – တန္းမ်ားကို) ျမန္မာႏုိင္ငံမွ အဂၤလိပ္မီဒီယာျဖင့္ ေအာင္ျမင္ခဲ့သူျဖစ္ရန္လုိအပ္ပါသည္။ အြင္လိုုင္းမွ တိုုက္ရိုုက္ အင္တာဗ်ဴးမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ အင္တာဗ်ဴး ေအာင္ျမင္ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားကိုုသာ ေက်ာင္းသားသစ္အျဖစ္ တရား၀င္ လက္ခံမည္ျဖစ္ပါသည္။ ယခုႏွစ္အတြက္ ေက်ာင္းသူမ်ားကို လက္ခံရန္ အဆင္သင့္ မျဖစ္ေသး၍၊ အမ်ဳိးသမီးေက်ာင္းသူမ်ားအား ေနာင္လာမည့္ စာသင္ႏွစ္မ်ားတြင္မွ လက္ခံေကာင္း လက္ခံႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ဇြန္လ (၁) ရက္ကုိ ေနာက္ဆုံးထား၍၊ ေက်ာင္းသား၏ မိဘအုပ္ထိမ္းသူကုိယ္တုိင္ လာေရာက္အပ္ႏွံရန္ လုိအပ္ပါသည္။

(ခ) လုိအပ္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား

(၁) သက္ဆုိင္ရာ ေက်ာင္းထြက္လက္မွတ္၊

(၂) ေဆးစစ္ လက္မွတ္မ်ား

(၃) ေက်ာင္းသားဗီဇာ (Student Visa)

မွတ္ခ်က္ ။ ။တရား၀င္ လုိအပ္သည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားအားလုံးကုိ အျပည့္အစုံ၊ တပါတည္း ယူေဆာင္လာရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ေက်ာင္းသားဗီဇာ ရရွိေရးအတြက္ လိုုအပ္သည့္   စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို Bodhi Sukha, India မွ တင္ကူးေပးပုိ႔မည္ျဖစ္ပါသည္။ အခ်က္အလက္ အေသးစိတ္ကုိ ဖုန္းနွင့္ အြင္လုိင္းမွ ဆက္သြယ္ၿပီး ေမးျမန္း၊ ေဆြးေႏြးႏုိင္ပါသည္ ။

 

(ဂ) ေက်ာင္းလခ သတ္မွတ္ႏွဳန္း

၅ တန္းႏွင့္ ၆ တန္း ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ေက်ာင္း၀င္ေၾကးမ်ား

၁။ ေက်ာင္း၀င္ေၾကး     – ေဒၚလာ ၅၀၀ (ေက်ာင္း၀တ္စံုု၊ ေက်ာင္းသံုုးစာအုုပ္ အပါအ၀င္)။

၂။ လစဥ္ေၾကး              – ေဒၚလာ ၃၀၀ ။

 

၇ တန္း၊ ၈ တန္းႏွင့္ ၉ တန္း ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ေက်ာင္း၀င္ေၾကးမ်ား

၁။ ေက်ာင္း၀င္ေၾကး     ေဒၚလာ ၆၀၀ ((ေက်ာင္း၀တ္စံုု၊ ေက်ာင္းသံုုးစာအုုပ္ အားလံုုးပါ၀င္)

၂။ လစဥ္ေၾကး              ေဒၚလာ ၃၅၀

Bodhisukha-School1

(ဂ) ေက်ာင္းသားတုိင္း လုိက္နာရမည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား

၁။ ။ ေဗာဓိသုခ၏ ေက်ာင္းသားတုိင္းသည္ သတ္မွတ္အခ်ိန္ဇယားအတုိင္း တိက်စြာ လုိက္နာလွဳပ္ရွားရမည္။

၂။   ။ ဆရာႏွင့္ တပည့္ဆက္ဆံေရး၊ ေက်ာင္းသားခ်င္း ဆက္ဆံေရးႏွင့္ တျခားဆက္ဆံရသည့္ လူ႔ပတ္၀န္းက်င္တုိင္းႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြရွိ၍၊ ေခတ္မီၿပီး၊ ယဥ္ေက်းပ်ဴငွါေသာ ေက်ာင္းသားေကာင္းတစ္ဦးျဖစ္ေစရန္ မိမိကိုယ္တုိင္ ဆင္ျခင္ေနထုိင္တတ္ရမည္။ လုိအပ္ပါက သက္ဆုိင္ရာ ဆရာသမားႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၏ လမ္းညႊန္ျပသေပးမွဳကုိ အေလးထားခံယူၿပီး၊ အျပဳသေဘာျဖင့္ လက္ခံ၊ ျပင္ဆင္ႏုိင္သူ ျဖစ္ရပါမည္။

၃။     ။ ခုိး၀ွက္ျခင္း၊ ေသရည္ေသာက္စားျခင္း၊ မူးယစ္ေဆး၀ါး တစ္ခုခု သုံးစြဲျခင္း၊ ခုိက္ရန္ျဖစ္ပြါးျခင္းႏွင့္ ေက်ာင္းသားခ်င္း တင္စီး အႏုိင္က်င့္ရာက်သည့္ အျပဳအမူမ်ား မရွိေစရ။ အကယ္၍ ထုိသုိ႔ရွိလာခဲ့ပါက သက္ဆုိင္ရာ ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ ့၏ အဆုံးအျဖတ္အတုိင္း လုိက္နာရမည္။

၄။   ။ မိမိသေဘာ၊ ဆႏၵအေလ်ာက္ ေက်ာင္းပရိ၀ုဏ္အျပင္ဖက္သုိ႔ သြားလာထြက္၀င္ျခင္း မရွိေစရ။ အျပင္ထြက္လုိသည့္ အေၾကာင္းရွိက ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ ့၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ကုိ ရယူၿပီးမွ ထြက္ရမည္။

၅။       ။ ေက်ာင္းမွ အခမဲ့ ထုတ္လႊင့္ေပးထားသည့္ ၀ုိင္ဖုိင္ အင္တာနက္ကုိ သတ္မွတ္ခ်ိန္အတြင္း(တစ္ေန႔ တစ္နာရီ) သာ သုံးစြဲႏုိင္သည္။ စာသင္ေက်ာင္း ဧရိယာထဲတြင္ ဖုန္းသုံးစြဲျခင္း လုံး၀မရွိေစရ။

၆။     ။ တနဂၤေႏြေန႔ႏွင့္ တျခား ေက်ာင္းပိတ္ရက္မ်ားတြင္ မိမိအားနားခ်ိန္ႏွင့္ သင့္ေတာ္သည့္ အခ်ိန္တြင္

တီဗြီၾကည့္ရွဳႏုိင္သည္။

 

(ဃ) သက္ဆုိင္ရာ မိဘ အုပ္ထိမ္းသူမ်ားအတြက္ စည္းမ်ည္း

၁ ။   ။ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးခ်င္း၏ ပညာေရးအထေျမာက္မွဳအတြက္ ေက်ာင္းတြင္ အဓိကတာ၀န္ရွိပါသည္။ သုိ႔ပါ၍ သက္ဆုိင္သူ ေက်ာင္းသားမိဘအေနျဖင့္ မိမိေက်ာင္းသား၏ ပညာသင္ယူမွဳ လုပ္ငန္းစဥ္ထဲတြင္ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္း အလ်ဥ္းမရွိေစရ။ (ဥပမာ – ဖုန္းခဏခဏဆက္ၿပီး စုိးရိမ္ေၾကာင္း ျပသျခင္း၊ စာဖတ္ပါသားေရ.. စာဖတ္ပါ သမီးေရဟု လုိအပ္သည္ထက္ ပုိမုိဖိအားေပးျခင္း)။ (ေက်ာင္းသားက ပုံမွန္ စာမလုိက္နာႏုိင္ျခင္း၊ စည္းကမ္း မလုိိက္နာတတ္ျခင္းမ်ား ရွိလာ၍၊ လုိအပ္ပါက သက္ဆုိင္ရာ မိဘအုပ္ထိမ္းသူသို႔ ပုံမွန္ Report အျပင္၊ အထူးဆက္သြယ္၍ အသိေပးညွိႏွဳိင္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္မည္သာျဖစ္ပါသည္)။

၂ ။   ။ ေက်ာင္းသားတစ္ဦး သာမန္က်န္းမာေရး ေဖာက္ျပန္လွ်င္ ေက်ာင္းက အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ တာ၀န္ယူ ကုသေပးပါမည္။ အထူးေရာဂါတစ္ရပ္ျဖင့္ ဆရာ၀န္ျပသရျခင္း၊ ေဆးရုံတင္ကုသရျခင္းမ်ား ရွိလာပါက ေက်ာင္းသားမိဘမွ ကုန္က်ခံရမည္ ျဖစ္သည္။

 

(င) ေန႔စဥ္အခ်ိန္ဇယား။

ေက်ာင္းသားတိုုင္းသည္ ေက်ာင္းမွ ဆြဲထားသည့္ တစ္ေန႔တာအခ်ိန္ဇယားအတိုုင္း လိုုက္နာ ေနထိုုင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

 

(စ) အစားအေသာက္။

ေက်ာင္းသားမ်ားအား အာဟာရျပည့္၀ေသာ အစားအစာမ်ားကိုု ေန႔စဥ္ နံနက္စာ၊ ေန႔လည္စာႏွင့္ ညေနစာ အခ်ိန္မွန္ ေကြ်းေမြးပါမည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ေကြ်းေမြးမည့္ အစားအစာမ်ား ခ်က္ျပဳတ္၊ စီစဥ္ရာတြင္ ဟင္းခ်ဳိမွဳန္႔၊ ၾကက္သားမွဳန္႔၊ ျပန္ေၾကာ္ဆီကဲ့သုိ႔ေသာ္ အဆိပ္အေတာက္ႏွင့္ အႏၱရာယ္တစုံတရာ ျဖစ္ေစမည့္ အရာမွန္သမွ် လုံး၀သုံးစြဲမည္ မဟုတ္ပါ။

 

(ဆ) အားရက္မ်ား

Bodhisukha School (International English Medium School) သည္ အိႏၵိယ ဗဟုိအစုိးရ အသိအမွတ္ျပဳခံ စာသင္ေက်ာင္းျဖစ္ျဖစ္၍၊ ယင္း၏ ေက်ာင္းေခၚရက္၊ အားလပ္ရက္မ်ားမွာ အစုိးရသတ္မွတ္ခ်က္အတုိင္း ျဖစ္သည္။ ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ဇြန္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ကာလတကၱားသိုု႔ ေရာက္ရွိၿပီး ျဖစ္ရပါမည္။

Educational-trip1

(ဇ) ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ အစီစဥ္မ်ား။

ေက်ာင္းသားတုိင္း ေက်ာင္းေနေပ်ာ္၍ စာေတာ္ေစရမည္ဟု ခံယူထားသည့္ ေဗာဓိသုခ၏ စာသင္ခန္းမ်ားထဲတြင္ပင္ စာသင္ရင္း ေပ်ာ္ရႊင္တက္ၾကြမွဳ အျပည့္အ၀ရရွိေစရန္ အတတ္ႏိုင္ဆုံး စီစဥ္ထားရွိၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္လည္း ထင္ရွားေသာ လူထုအနားယူရာ ေနရာမ်ား၊ သမုိင္းတန္ဖုိးႀကီးေသာ ေနရာမ်ားႏွင့္ ေဒသထဲမွ ပညာေရး ေလ့လာစရာ ေနရာမ်ား (ျပတုိက္၊ စာၾကည့္တုိက္၊ တကၠသုိလ္) စသည္တုိ႔သုိ႔ ပညာေရးေလ့လာေရးႏွင့္ အေပ်ာ္ခရီးမ်ား ထြက္ေလ့ရွိပါသည္။ ေက်ာင္းထဲတြင္လည္း –

– ေက်ာင္းထူေထာင္သည့္ ႏွစ္ပတ္လည္ပြဲေတာ္၊

– ဒီဇဘၤာ အားကစားရာသီ ေက်ာင္းသားအားကစားပြဲေတာ္၊

– စာေတာ္၍ လူရည္ခြ်န္အဆင့္ ေရြးခ်ယ္ခံရပါက အိႏၵိယအႏွံ ့မွ ထင္ရွားေသာ ေနရာမ်ားသုိ႔ ပညာေရး ေလ့လာေရး ခရီးထြက္ေပးျခင္းမ်ား ရွိပါသည္။

 

(စ်) မိခင္ဘာသာစကား အေထာက္အကူျပဳ အစီစဥ္။

ေဗာဓိသုခ စကူးလ္သည္ အဂၤလိပ္မီဒီယာ စာသင္ေက်ာင္းျဖစ္ေသာ္လည္း၊ သက္ဆုိင္ရာ မိခင္ဘာသာစကားႏွင့္ စာေပသည္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦး စိတ္ဓါတ္ဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီး၊ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ အသိဥာဏ္တိုးတက္ေရးအတြက္ မရွိမျဖစ္အလြန္အေရးပါေသာ အခန္းက႑တြင္ရွိသည္ဟု သဘာ၀က်က် ရွဳျမင္-ခံယူသည္။ မိမိတုိ႔ေက်ာင္းတြင္ တက္ေရာက္လာသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္လည္း လက္ေတြ႔ျဖတ္သန္းမွဳအရ ထုိအခ်က္ကုိ သိျမင္နားလည္၊ ခံယူၾကမည္ဟု ယုံၾကည္သည္။ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးခ်င္း၏ ဆႏၵျဖင့္ စိတ္ႀကိဳက္ေရြးႏိုင္မည့္ ဤဘာသာရပ္ သင္တန္းတြင္ပါ၀င္လုိက ပါ၀င္တက္ေရာက္ႏုိင္၍၊ မလုိအပ္သူအတြက္ မတက္ေရာက္ပဲလည္း ေနႏုိင္ပါသည္။ ဤအစီစဥ္အရ ေလာေလာဆည္တြင္ ျမန္မာစာႏွင့္ တရုတ္ဘာသာ တုိ႔ကုိအဆင့္မီ သင္ျပေပးႏုိင္ရန္ စီစဥ္ထားရွိပါသည္။

 

(ည) ေက်ာင္းသားတစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ အနာဂါတ္ ပန္းတိုုင္။

Bodhisukha School မွ ၁၂ တန္း၊ (Higher Secondary Certificate) ေအာင္ျမင္သြားေသာအခါ အိႏၵိယႏိုုင္ငံ တကၠသိုုလ္ အသီးသီးတြင္ Engineering, bio-technology, marine engineering, medical, business management, accountancy, BTech, BCA, MCA, MBA, BBA စသည္႔ မိမိတိုု႔ စိတ္ၾကိဳက္ဘာသာရပ္မ်ားကိုု ဆက္လက္သင္ယူခြင့္ ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိျပင္လည္း မိမိဆႏၵနွင့္ အေျခေနအရ ၿဗိတိန္၊ အေမရိက၊ ၾသစေၾတလီယား၊ ကေနဒါ၊ နယူးဇီလန္ စသည့္ ႏိုုင္ငံမ်ားသိုု႔ သြားေရာက္ၿပီး၊ အဆင့္ျမင့္ ဘြဲ႔လြန္ ပညာရပ္မ်ားကုိ ဆက္လက္ဆည္းပူးႏိုုင္ေအာင္ အေျခခံေကာင္းရွိမွဳ (= Confirm Plan)ႏွင့္ တရား၀င္ျဖစ္မွဳ ( =Legitimacy) ရွိၿပီးျဖစ္သျဖင့္ မိမိတိုု႔ Bodhisukha School ၏ တာ၀န္ရွိ ပုုဂၢိဳလ္မ်ားမွ Free Consultancy လုပ္ေဆာင္ ပ့့ံပုိးေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ပညာသင္ယူစဥ္ ကာလတစ္ေလွ်ာက္လုံးတြင္လည္း DMIT Data Based System ျဖင့္ Carrier Guidance (အနာဂါတ္ပန္းတိုုင္ တည္ေဆာက္မွဳ) ကိုု ေက်ာင္းသားတစ္ဦးခ်င္၏ စိတ္ပါ၀င္စားမွဳ ပညာရပ္ အလုိက္ ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္၍ ပုိ႔ခ်မည္ျဖစ္သျဖင့္ Bodhisukha School ပညာရပ္၀န္းတြင္ ပါ၀င္တက္ေရာက္ ဆည္းပူးမည့္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အနာဂါတ္ပန္းတိုုင္းမွာ အလြန္ အားရဖြယ္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

 

ဆက္သြယ္ရန္-

ဆရာေတာ္ (ကိုုးလ္ကတၱား)  ၀၀၉၁-၉၈၃၀၀၅၃၉ ၅၇

ကိုုေဇာ္မင္းထြန္း (ရန္ကုုန္) ၀၉ ၄၃၀၈၈၆၆၇

ေဒၚလွေမ (လြိဳင္ေကာ္) ၀၉ ၅၆၀၀၂၂၃